Tidlig påvisning av årsaker til Alzheimer kan redde liv

Jo tidligere en identifiserer risikofaktorer for og årsaker til sykdommen, jo mer effektivt kan en forebygge og behandle.

Ny metode for diagnostikk og behandling

Ved hjelp av ReCODE (Reversal of cognitive decline) programmet, også kalt Bredesen-protokollen, kan årsaksfaktorer og risikofaktorer identifiseres og behandles tidlig. (Bredesen D., 2017) Bredesen-protokollen benytter persontilpassede strategier for å forbedre kognitiv funksjon, reversere utviklingen av forstadier til kognitiv svikt, mild kognitiv svikt og tidlig Alzheimers sykdom.

Vi genererer personlige diagnostiske rapporter basert på en rekke spesialiserte blodprøver vi tar.

Behandlingsanbefalinger i den offentlige helsetjenesten

Tradisjonell medisinsk behandling ved Alzheimers sykdom har svært begrenset effekt. Forskere og legemiddelindustri har brukt mye tid og enorme pengesummer på å lete etter et legemiddel som kan bremse eller kurere Alzheimers sykdom. Alle forsøk har så langt vært forgjeves, og det finnes fortsatt ikke legemidler som kan forhindre, stoppe, i vesentlig grad bremse eller reversere symptomene ved Alzheimers sykdom. Franske helsemyndigheter har endog gått så langt at de ikke lenger anbefaler eller dekker behandling med demenslegemidler fordi den dokumenterte effekten er såpass liten og risikoen for betydelige bivirkninger er tilstede.

Hvorfor virker medisiner mot Alzheimer ikke særlig godt?

Årsaken til at dagens demensmedisiner ikke hjelper, er at de ikke rettes mot årsakene til Alzheimers sykdom. Med dagens legemiddelbehandling gis enkel monoterapi for en sykdom som er sammensatt av en lang rekke årsaksfaktorer. Denne tilnærmingen har ikke fungert, og vil ikke fungere i behandlingen av kroniske sykdommer som Alzheimers sykdom.

Et enkelt legemiddel vil aldri kunne kurere Alzheimers sykdom. Til det er sykdommen for kompleks.

Start alltid med årsakene til sykdom

ReCODE er utviklet av den amerikanske legen Dale Bredesen, og innebærer en funksjonell og persontilpasset tilnærming til påvisning av og behandling av Alzheimers sykdom. Med dette menes at metoden retter seg mot bakenforliggende årsaker hos hver enkelt, fremfor å behandle symptomene. Mennesket er et helhetlig system. Svakheter som kan føre til kognitiv svikt identifiseres – blant andre svikt i ulike metabolske prosesser, inflammasjon og opphopning av toksiner.

Alzheimer er blant de hyppigste dødsårsakene i Norge. Den er både belastende for familier og dyr for samfunnet.

Det første steget er å gjøre en bred kartlegging av risikofaktorer for utvikling av Alzheimers sykdom. Slik finner vi ut om du ligger i faresonen og kan slik komme i gang med tiltak på et tidlig tidspunkt. Dr. Bredesen sammenlikner alzheimer sykdom med et hus med 36 hull i taket. Disse hullene er et bilde på ulike faktorer som bidrar til utviklingen av sykdommen. Mange av disse faktorene kan identifiseres gjennom ulike blodprøver. Du kan ikke reparere ett av hullene og forvente at problemet er løst. Du må reparere flere. Dr. Bredesens studier antyder at reparasjon av omlag halvparten av disse hullene, vil kunne reversere symptomene. Riktig kosthold, kosttilskudd, medisiner, trening og søvn er noen av tiltakene som må til.

Dokumentasjon på effekt av ReCODE

I to publikasjoner har Bredesen og hans forskningsteam beskrevet tilbakegang av symptomer på kognitiv svikt. Med sin publikasjon fra 2014 med ti pasienter, var Bredesen den første til å beskrive slike resultater. (Bredesen D., 2014) Selv om funnene var banebrytende, ble studien kritisert for å omfatte for få personer til å kunne konkludere. I sin siste publikasjon fra 2018, beskrives reversering av symptomer på kognitiv svikt hos tilsammen 100 pasienter fra 16 ulike klinikker i USA og Australia ved hjelp av ReCODE metoden. (Bredesen D., 2018) Dette var et stort steg videre i behandlingen av alzheimers sykdom, resultatene gir utvilsomt grunnlag for videre og mer omfattende forskning på ReCODE-protokollen.

Sykdommen øker kraftig i forekomst, er en enorm belastning for de syke og deres familier og koster samfunnet dyrt. I tillegg er alzheimer den nest hyppigste dødsårsaken i Norge (FHI, 2014)Aldring og Helse skriver: «enn så lenge finnes det ingen medisin». Bredesens publikasjon fra 2018 beskrev imidlertid bedring hos 100 pasienter, det samme ses hos tusenvis av pasienter ved demensklinikker i USA. Behandlingen synes å kunne ha effekt ved ulike former for kognitiv svikt. Hvorfor vente med å ta den i bruk?

Med fokus på kosthold, trening og livsstil

ReCODE-protokollen er et krevende program som omfatter betydelige livsstilsendringer. Kort sagt krever det et enormt engasjement. De som greier å følge alle ReCODE-anbefalingene for kosthold, tilskudd og livsstilsendring opplever mest suksess. Protokollen innebærer en bred tilnærming med omfattende endringer i ernæring, målrettede tilskudd, anbefalinger rundt søvn, stressmestring, fysisk trening og hjernetrening. Protokollen skreddersys for å dekke spesifikke behov hos hver enkelt, ettersom årsaker og risikofaktorer varierer fra person til person. Kunnskap om din genetiske sammensetning brukes for å identifisere de beste tiltakene for å styrke din kognitive funksjon. ReCODE-protokollen er beskrevet i detalj i Dale Bredesens bok ”Stopp Alzheimer”.

Bredesen-protokollen omfatter betydelige livsstilsendringer der kosthold utgjør en vesentlig del av behandlingen.

I vår tilnærming ser vi på flere faktorer. Ut ifra omfattende undersøkelser og tester som inngår i ReCODE-protokollen, identifiserer vi eventuell metabolsk ubalansene hos deg og bruker en systematisk tilnærming for å behandle disse. Vi finner og behandler dermed årsakene til ubalansen, i stedet for å dempe symptomene. En slik tilnærming er banebrytende, og står i motsetning til den konvensjonelle medisinske behandlingen som i stor grad bruker legemidler for å bremse symptomer ved Alzheimers sykdom. Boken gir håp til de millioner som rammes av Alzheimers sykdom og kognitiv svikt.

Kan metoden gjennomføres på egen hånd?

Det er mulig å følge mange av prinsippene i ReCODE på egen hånd, men for å gjennomføre protokollen i sin helhet må det hjelp til. Som medisinskfaglig personell (lege og ernæringsrådgiver) med utdanning i funksjonell medisin og sertifisering i ReCODE-protokollen kan vi sikre at alle nødvendige tiltak identifiseres og følges opp slik at effekten blir optimal. En vesentlig del av protokollen består av en omfattende genetisk og metabolsk utredning i form av laboratorieprøver som må rekvireres av en lege. Dette er nødvendig for å kartlegge hvilke faktorer som ligger bak dine kognitive utfordringer, enten du har subjektiv, lett eller moderat kognitiv svikt eller Alzheimers sykdom. Protokollen innebærer at du gjør betydelige livsstilsendringer. Vaner som er tillært igjennom et langt liv kan være utfordrende og frustrerende å forandre.

Vi tilbyr din individuelle ReCODE rapport gjennom Apollo Health basert på utvidede blodprøver tatt hos oss.

Du kan høre et av professor Bredesens foredrag her:

https://www.youtube.com/watch?v=JSmIqeZvKpQ

Dale Bredesens bok nylig utgitt på norsk.

Referanser:

Bredesen, D.E. The End of Alzheimer’s New York: Penguin Random House, 2017.

Bredesen, D.E. (2014). Reversal of cognitive decline: a novel therapeutic program. Aging, 6(9): 707-719.

Bredesen, D.E., et al. (2016). Reversal of cognitive decline in Alzheimer’s disease. Aging, 8(6): 1-9.

Bredesen, D.E., Sharlin, K., Jenkins, D., Okuno M., Youngberg, W., et al. (2018) Reversal of Cognitive Decline: 100 Patients. J Alzheimers Dis Parkinsonism 8: 450.

Global, regional, and national age-sex specific all-cause and cause-specific mortality for 240 causes of death, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013, Lancet 18.12.2014